Mita si votul ilegal inseamna inchisoare!Măsurile de menţinerea ordinii publice vor fi asigurate în perioada 11 mai – 10 iunie a.c., la nivelul judeţului Călăraşi, de peste 130 de efective din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.


Pentru protecţia celor 233 de secţii de votare vor fi repartizaţi 190 de poliţişti, 94 de jandarmi, 102 poliţişti de frontieră, 74 lucrători pentru situaţii de urgenţă şi 6 efective din alte structuri.

Pentru asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică în perioada 11 mai – 10 iunie a.c. vor acţiona 78 de poliţişti şi 42 de jandarmi. La nivelul celor două structuri au fost prevăzute şi rezerve de intervenţie, capabile să intervină în orice moment pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice.


Începând de astăzi, 11.05.2012, la nivelul I.P.J. Călăraşi funcţionează comandamentul operaţional judeţean format din şefii structurilor M.A.I., ofiţeri desemnaţi pentru monitorizarea situaţiei operative, respectiv a manifestărilor electorale şi a incidentelor, evenimentelor înregistrate, care se va activa în funcţie de datele situaţiei operative, la solicitarea şefului inspectoratului.

Pentru verificarea, cercetarea şi soluţionarea sesizărilor adresate structurilor de poliţie în această perioadă de către cetăţeni, persoanele juridice, reprezentanţii partidelor politice, competitorilor politici, biroului electoral judeţean, birourile electorale de circumscripţie, au fost stabilite 37 de echipe de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi (servicii judeţene, poliţii municipale, orăşeneşti şi secţii rurale de poliţie).


În ceea ce priveşte comunicarea publică, M.A.I. a demarat la nivel naţional o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra riscurilor pe care le implică nerespectarea legislaţiei privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, denumită sugestiv „Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!". Campania se va derula, implicit, şi la nivelul judeţului Călăraşi, urmând să fie desfăşurate activităţi de informare în locurile frecventate de un număr mare de persoane (pieţe, spitale, gări şi autogări, centre comerciale etc).
MITA SI VOTUL
"În privinţa organizării şi prezenţei la mitinguri electorale, facem apel către organizatori şi participanţi să respecte dispoziţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23.00." - (MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, CENTRUL JUDEŢEAN DE COMUNICARE CĂLĂRAŞI)****************************************************************************
Extras din Legea 67/2004 privind sancţionarea contravenţiilor şi infracţiunilor:

CONTRAVENŢII

Poliţiştii pot sancţiona următoarele fapte:

Amendă 2200-3000 lei
a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei susţinătorilor cu încălcarea prevederilor art. 49;
ART. 49
(1) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria şi numărul actului de identitate" se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.
(2) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege.
(3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat la funcţia de consilier local, câte unul la funcţia de consilier judeţean, câte unul la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi câte unul la funcţia de primar.
(4) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria lor răspundere.
(5) Lista de susţinători trebuie însoţită de declaraţia de acceptare a candidaturii, dată în condiţiile art. 45 alin. (4) şi (5), şi se depune la biroul electoral al circumscripţiei pentru care candidează.
b) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau, în ziua votării, în perimetrul secţiilor de votare, delimitat potrivit art. 80 alin. (1);
ART. 80
(1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. În acest scop puterile lui se întind şi în afara localului secţiei de votare, până la o distanţă de 500 metri.


Amendă 600-1000 lei
h) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală;
i) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale;
l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 80 alin. (5) în localul de vot;
ART. 80
(5) În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare, candidaţilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum şi reprezentanţilor mass-media români şi străini, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

Amendă 1400-2000 lei
k) neaducerea la cunoştinţa publică de către membrii birourilor electorale de circumscripţie a propunerilor de candidaturi;

Amendă 2200-3000 lei
m) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 80 alin. (1);
n) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului înscris în listă, care prezintă actul de identitate, precum şi înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;

Amendă 1400-2000 lei
q) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispoziţiilor art. 61, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 80 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi;
ART. 61
Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.

INFRACŢIUNI
Cadrele M.A.I. pot fi sesizate şi se pot sesiza din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor la regimul electoral prevăzute în acelaşi act normativ, astfel:
ART. 106
(1) Menţionarea în declaraţia de acceptare a candidaturii a unor date neadevărate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă sau în lista electorală complementară constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
ART. 107
(1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) În cazul în care prin fapta prevăzută la alin. (1) s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care necesită pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau a unui organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa se pedepseşte.
ART. 108
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
ART. 109
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi primirea acestora de către alegători constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor.
(3) Tentativa se pedepseşte.
ART. 110
(1) Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine faţă de cele votate de alegători, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum şi utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
ART. 111
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(2) Tentativa se pedepseşte.
ART. 112
(1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, precum şi utilizarea urnei speciale în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 87 constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
ART. 113
(1) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Aceeaşi pedeapsă se aplică şi persoanei care transportă urna specială fără a face parte din biroul electoral al secţiei de votare.
(3) Tentativa se pedepseşte.
ART. 114
Limitele pedepselor pentru infracţiunile prevăzute în Codul penal ori în legile penale speciale, săvârşite în legătură cu desfăşurarea alegerilor, se majorează cu jumătatea maximului special.
ART. 115
Pentru toate infracţiunile prevăzute în prezenta lege, săvârşite în legătură cu alegerea consilierilor, a primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.
ART. 116
Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 103 lit. i) şi r) ori a infracţiunilor prevăzute la art. 109 şi 110 sau rezultate din comiterea acestora se confiscă.

MITA SI VOTUL 


Comentarii (1)

  • cristache ioana
    Basescu stie de aceasta lege?Faceti bine si trimiteti acest articol si la PRESEDENTIE.Sper sa nu amestece legea cu 4 cuburi de gheata.

500 caractere ramase

Cancel or